CA Oil

บริษัท ซีเอออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง

พนักงานขนส่ง สาขาพิษณุโลก

หน้าที่

จัดส่งสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราเงินเดือน9,600+ค่าความรับผิดชอบ 1,500+ OT+เบี้ยเลี้ยง

สำนักงานและคลังสินค้า จังหวัดพิจิตร
ตำแหน่ง

พนักงานขนส่ง สาขาพิจิตร

หน้าที่

จัดส่งส่งสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน9,300+ OT+เบี้ยเลี้ยง

ตำแหน่ง

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาพิจิตร

หน้าที่

1. ติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า ขายเพิ่มเติม ติดตามการขาย รักษายอดเดิมของลูกค้า
2. จัดทำแผนการจัดส่งสินค้า คำนวณปริมาณสินค้า วางแผนเส้นทาง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้การส่งมอบสินค้าเป็นไปด้วยความถูกต้องและทันต่อความต้องการลูกค้า รวมทั้งการประสานงานการสั่งซื้อสินค้ากรณีเป็นสินค้าเฉพาะ
3. จัดทำเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ออกใบจองสินค้า ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นๆ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
4. ติดตามลูกหนี้ให้ชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดชำระ และ จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงาน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา

สำนักงานและคลังสินค้า จังหวัดเชียงใหม่