บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)

We are committed to develop continuously along with our promise and focus on excellent services

"เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทำตามคำมั่นสัญญาและเน้นบริการที่เป็นเลิศ"

พันธกิจ (Mission)
  • เสริมสร้ามความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ทุกระดับชั้น
  • เสริมสร้ามและสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการเข้าถึงทุกช่องทางจัดจำหน่าย
  • เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคคากรพร้อมเน้นการทำงานเป็นทีม
  • เสริมสร้างและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ
  • ช่วงปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสามารถเพิ่มผลผลิตพร้อมลดต้นทุนให้กับลูกค้า
ค่านิยม (Value)

เราเน้นความซื้อสัตย์และยึดมั่นผลสำเร็จของงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า