บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลบริษัท

ปี 2528 คุณอรุณและคุณสุปราณี นันทคุปต์ธำรง(ผู้ก่อตั้ง) ได้เริ่มประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง น้ำมันหล่อลื่นในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยมียอดขายเฉลี่ยเดือนละกว่า 3 แสนลิตร
ปี 2546 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ(Mobil) โดยได้จัดตั้งบริษัทซึ่งใช้ชื่อบริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์จำกัด หรือชื่อย่อว่า“CA” โดยในช่วงปี 2546-2554 ทางบริษัทฯได้รับผิดชอบดูแลเขตการขายภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด
ปี 2550 ได้รับรางวัล CIRCLE OF EXCELLENCE 2006 WINNER เป็นรางวัลสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่มียอดขายเติบโตสูงสุดจากผู้บริหารบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
ปี 2555 ทางบริษัทฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิลเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีก 8 จังหวัด
ปี 2559 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซีเอออยล์คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด หรือชื่อย่อว่า "CA OIL" โดยปัจจุบันบริษัทฯรับผิดชอบพื้นที่เขการขายรวมทั้งหมด 16 จังหวัดเขตภาคเหนือ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่เราจัดจำหน่ายประกอบด้วย น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเพื่อการพาณิชย์ และน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม รวมทั้งเรามีบริการทางด้านเทคนิคโดยวิศวกร ในการให้คำปรึกษาการใช้น้ำมันหล่อลื่น
ปัจจุบัน บริษัทฯมีบุคลากรมากกว่า 40 ท่าน อาทิเช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิศวกร ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าและทีมงานฝ่ายบริหารที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยบริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้า เรามีสำนักงานใหญ่และคลังสินค้าที่จังหวัดพิษณุโลก มีสำนักงานและจุดกระจายสินค้าที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์ (Vision)

We are committed to develop continuously along with our promise and focus on excellent services

"เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทำตามคำมั่นสัญญาและเน้นบริการที่เป็นเลิศ"

พันธกิจ (Mission)
  • เสริมสร้ามความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ทุกระดับชั้น
  • เสริมสร้ามและสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการเข้าถึงทุกช่องทางจัดจำหน่าย
  • เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคคากรพร้อมเน้นการทำงานเป็นทีม
  • เสริมสร้างและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ
  • ช่วงปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสามารถเพิ่มผลผลิตพร้อมลดต้นทุนให้กับลูกค้า
ค่านิยม (Value)

เราเน้นความซื้อสัตย์และยึดมั่นผลสำเร็จของงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า