บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobil SHC Cibus 32 HT

NSF H1 Registered Heat Transfer Oil

Product Description

Mobil SHC Cibus™ 32 HT is a fully synthetic high performance heat transfer oil intended for use in closed, indirect heating installations where NSF H1 registered lubricants are required.  It is formulated to resist thermal cracking and chemical oxidation which in turn can mean a longer service life and lower propensity for deposit and sludge formation.

The viscometrics of Mobil SHC Cibus 32 HT have been carefully selected to help provide effective heat transfer and maximize system efficiency.  The low viscosity means good fluidity at low temperatures leading to easier start-up at cold ambient temperatures.

Mobil SHC Cibus 32 HT has been designed to have good heat transfer properties such as specific heat and high thermal conductivity that help provide rapid heat dissipation that can lead to increased efficiency of the whole system.  Furthermore, the low volatility of Mobil SHC Cibus 32 HT can mean lower consumption.

Mobil SHC Cibus 32 HT is NSF H1 registered and accepted by the Canadian Food Inspection Agency and is therefore suitable for applications where incidental food contact may occur. Also, the Mobil SHC Cibus 32 HT is manufactured at ISO 22000 certified facilities that also meet the requirements of ISO 21469 helping to ensure that the highest levels product integrity are maintained. It is also suitable under Kosher (Parve) and Halal dietary law and is formulated to be free from nuts, gluten, wheat and animal products. It meets DIN 51522 heat transfer fluids requirements and testing.

Mobil SHC Cibus 32 HT is part of a wide range of NSF H1 registered lubricants from ExxonMobil for the food and beverage processing industry.

Features and Benefits

Features Advantages and Potential Benefits
NSF H1 Registered Fluid Suitable for use in food and beverage packaging and processing applications where incidental food contact can occur
Manufactured in facilities that are ISO 22000 certified and registered to ISO 21469 Product integrity assurance through independent verification.
High viscosity index Maintains viscosity and film thickness at high temperatures to help protect equipment
Absence of wax and low pour point Exceptional low temperature fluidity for easy start up
Resistance to thermal cracking and decomposition Freedom from sludge and coke deposits and minimum interference with heat transfer capability and minimized maintenance needs
Good thermal properties Can help improve operating efficiency of heat transfer system

Applications

Handling and Storage Recommendations
It is recommended that Mobil SHC Cibus 32 HT as well as other Mobil SHC lubricants should be stored inside and segregated from other non-H1 lubricants.  Ideally, it should be stored in a clearly signed, separate, designated inside area.  Drums and pails should not be stacked below or above other non-H1 lubricants.  New packaging should be free from damage with an unbroken seal.  Record the delivery date, batch number and expiration date.  Record the date of initial seal breakage and use the contents in time by suitable stock rotation.  Close all package openings after use.  Do not replace unused oil in the container.  Use clearly labeled, dedicated equipment for internal transportation.  Label machinery with the name of the correct H1 lubricant where appropriate.

While Mobil SHC Cibus 32 HT may be physically compatible with other NSF H1 or non-NSF H1 registered mineral oil based heat transfer oils, a mixture may detract from its performance and also from its NSF registration status.  Consequently it is recommended that before changing a system to Mobil SHC Cibus 32 HT, it should be thoroughly cleaned out and flushed to achieve the maximum performance benefits and to comply with NSF H1 registration.

Heat Transfer System Applications
Mobil SHC Cibus 32 HT is recommended for closed heating and cooling systems in a wide range of food processing applications where a NSF H1 registered fluid is required.  These include meat, fish and beverage processing, ready-to-eat and convenience foods and animal food production.  Further, this fluid is not recommended for use in open systems where hot oil is exposed directly to the air.  If it sprays or escapes from leakage points, hot Mobil SHC Cibus 32 HT fluid may spontaneously ignite.

In closed systems, maximum bulk operating temperature is 280°C with maximum skin temperature of 295°C.  Maximum operating temperatures of the fluid are dependent on the duration of exposure to higher temperatures (which can vary due to the design of the system, flow rates, etc).  Please consult your original equipment manufacturer to ensure proper operation.  In addition, the following conditions are recommended:  1) Maintain turbulent flow through the heater with Reynolds number greater than 10,000;  2) take steps (as directed by heater OEM) to avoid localised areas of high heat flux, which can lead to locally high skin temperatures in the heater and shorten fluid life;  3) nitrogen blanketing to minimise exposure of the fluid to oxygen, which can lead to shorter fluid life.

Periodic used oil analysis and monitoring of Mobil SHC Cibus 32 HT in service is recommended to maximize its working life.  An initial check of fluid condition is recommended one month after filling the system with Mobil SHC Cibus HT 32 and ongoing fluid analysis is recommended at six month intervals.

Incidental Food Contact  FDA 21CFR 178.3570
Mobil SHC Cibus 32 HT is NSF H1 registered which means that it meets the requirements of 21 CFR 178.3570 for use a lubricant where there is a possibility of incidental food contact. It is not to be used as a direct food contact lubricant.

Mobil SHC Cibus 32 HT can also be used in closed heating heat transfer applications in a range of other industrial sectors, such as chemicals, pharmaceuticals and plastics.

Specifications and Approvals

 

Mobil SHC Cibus 32 HT meets or exceeds the requirements of: Mobil SHC Cibus 32 HT
FDA 21 CFR 178.3570 X
Canadian Food Inspection Agency, acceptance X
DIN 51522 (1998 – 11) X

 

 

 

Mobil SHC Cibus Seriesis registered to the requirements of: Mobil SHC Cibus 32 HT
NSF H1 X
NSF HT1 X
NSF Registration Number 141504

 

 

 

Mobil SHC Cibus 32 HT has the following approvals:
Kosher & Parve X

 

Typical Properties

 

Test Method Test Units Mobil SHC Cibus 32 HT
Density at 15°C ASTM D4052 Kg/m3 829
Kinematic viscosity at 40°C ASTM D 445 mm2/s 30.4
Kinematic viscosity at 100°C ASTM D 445 mm2/s 5.91
Viscosity Index 135
Color ASTM D1500 0.5
Flash Point ASTM D 92 °C 234
Pour Point ASTM D 97 °C – 54
Sulphur content ‹0.1